Czym są PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i prywatny system gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę. Zgromadzone pieniądze będą wsparciem finansowym np., po zakończeniu aktywności zawodowej, a także w wyjątkowych przypadkach wcześniej.

Dlaczego wprowadzamy PPK?
W myśl ustawy o PPK mamy obowiązek wprowadzenia PPK dla naszych pracowników.

Kto zostanie zapisany do programu?
Zapis do programu nastąpi automatycznie i będzie obejmował wszystkie osoby pomiędzy 18, a 54 rokiem życia, które odprowadzają składki emerytalno-rentowne. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie. W przypadku osób, które ukończyły 55 lat istnieje możliwość dołączenia do programu poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.

W jaki sposób dokonywane są wpłaty?
W ramach programu PPK wpłaty na indywidualny rachunek pracownika pochodzą z 3 źródeł:

Pracownik

Wpłaty podstawowe
2% wynagrodzenia brutto*

Pracodawca

Wpłaty podstawowe
1.5% wynagrodzenia brutto*

Państwo

Dopłaty
250zł (wpłata powitalna)
240zł (dopłata roczna)

*Jeżeli Twoje wynagrodzenie w danym miesiącu nie przekracza 120% wynagrodzenia minimalego (łącznie ze wszystkich źródeł), wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5%.

Korzyści

PPK to nie tylko oszczędzanie,
ale również pomnażanie zgromadzonego kapitału*.

Zgromadzone środki są Twoją
własnością i to Ty o nich decydujesz.

Dzięki dopłatom państwa i pracodawcy
Twoje wpłaty zostaną niemal podwojone.

W każdym momencie możesz wstrzymać
dokonywanie wpłat lub je wznowić.

Wypłaty środków z PPK
Najważniejszym założeniem PPK jest wypłata zgromadzonych środków po ukończeniu 60. roku życia, wtedy pracownik jednorazowo może wypłacić 25% zgromadzonego w ramach programu kapitału, a pozostałe 75% będzie otrzymywać przez kolejne 10 lat w comiesięcznych ratach.

Ustawa o PPK gwarantuje, że pieniądze gromadzone w PPK są własnością pracownika, dlatego każdy uczestnik ma prawo wycofać zgromadzone środki przed ukończeniem 60roku życia. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji kwota zostanie pomniejszona o wszystkie dopłaty ze strony państwa, 30% środków z wpłat podstawowych pracodawcy oraz podatek od zysków kapitałowych naliczonych od pozostałych środków.

Inną możliwością jest rozłożenie całej zgromadzonej kwoty na raty. W takiej sytuacji uczestnik musi pamiętać, że wypłata środków w mniej niż 120 ratach wiążę się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

 

Wypłaty transferowe
Pracownik może dokonać wypłaty transferowej (przeniesienia środków na wybrany przez siebie rachunek PPK) w przypadku zmiany pracy, jeżeli chce przenieść  zgromadzone dotychczas oszczędności  na PPK prowadzony przez nowego pracodawcę. Wypłaty tej Pracownik może dokonać na 2 sposoby:

Dyspozycja składana przez Pracodawcę by dokonać wypłaty transferowej

Pracownik składa Pracodawcy oświadczenie w formie pisemnej o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK (termin na złożenie oświadczenia jest określony w ustawie o PPK). Po otrzymaniu takiego oświadczenia, Pracodawca składa w imieniu Pracownika dyspozycję przekazania środków ze wskazanych rachunków PPK na rachunek PPK u nowego Pracodawcy

 

Dyspozycja składana przez Pracodawcę by dokonać wypłaty transferowej

Pracownik składa Pracodawcy oświadczenie w formie pisemnej o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK (termin na złożenie oświadczenia jest określony w ustawie o PPK). Po otrzymaniu takiego oświadczenia, Pracodawca składa w imieniu Pracownika dyspozycję przekazania środków ze wskazanych rachunków PPK na rachunek PPK u nowego Pracodawcy

Dodatkowe możliwości wypłaty
Program PPK uwzględnia inne potrzeby uczestników, które mogą pojawić się w życiu każdego pracownika. W określonych sytuacjach możliwe jest wcześniejsze wykorzystanie zaoszczędzonych pieniędzy bez jakichkolwiek potrąceń:

możliwość wypłaty

Pierwsza z nich jest dostępna dla osób, które chciałby sfinansować wkład własny niezbędny do zaciągniecia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu. W tym wypadku każdy z uczestników ma możłiwość wypłacenia odłożonych pięniedzy, jednak z obowiązkiem ich zwrotu w ciągu 15 lat (o wpłatę można wnioskować do 45. roku życia).

możliwość wypłaty

Druga sytuacja to poważne zachorowanie pracownika lub członka jego najbliższej rodziny (współmałżonka lub dziecka). W tym przypadku można wypłacić do 25% swoich oszczędności i to bez obowiązku zwrotu.

Jak zacząć

Obsługa PPK w naszej firmie
Pracowniczy Plan Kapitałowy został utworzony we współpracy z Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym. To renomowana firma, która od 20 lat specjalizuje się w produktach emerytalnych. Nationale-Nederlanden utworzyło specjalny portal, w którym nasi pracownicy mogą decydować o swoich oszczędnościach.

Korzystając z n-Serwisu możesz:
– Monitorować swoje konto i jego stan poprzez specjalny portal n-Serwis PPK
– Zmieniać wysokość wpłat dodatkowych
– Wybrać, jak będą inwestowane Twoje oszczędności w n-Serwisie PPK
– Skorzystać z pieniędzy wcześniej
– Zrezygnować lub wznowić wpłaty do PPK w dowolnej chwili
– Zdecydować o formie wypłaty środków

Decyduj o swoich oszczędnościach

Logowanie do n-serwisu
– Krok 1. Dane do logowania – numer rachunku PPK
– Krok 2. Dane do logowania – uzyskiwanie hasła jednorazowego
– Krok 3. Logowanie do n-serwisu PPK

Szczegółowa instrukcja

Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych

E-learning

Krótki materiał video

Szczegółowy materiał video